Ochrana osobných údajov v OZ Sieť LetNet

Zabezpečenie ochrany osobných údajov členov OZ Sieť LetNet je pre predsedníctvo združenia veľmi dôležité, preto pri ich spracúvaní dôsledne dbá na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V našom prostredí sme implementovali potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov členov združenia.


Osobné údaje, ktoré členovia poskytujú pri vypĺňaní formulára Zmluvy o pripojení, ktorá je zároveň dokladom o členstve v OZ Sieť LetNet, v súvislosti s realizáciou poskytovania internetovej konektivity, prostredníctvom predtlačeného tlačiva, sú predsedníctvom združenia spracúvané dôverne. Vaše údaje používame výlučne na účel spracúvania na ktorý sme ho získali, a výhradne zákonným spôsobom.


Člen združenia, o ktorom spracúvame jeho osobné údaje, má v prostredí OZ Sieť LetNet nasledovné práva vyplývajúce z nariadenia GDPR:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 nariadenia GDPR),

 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 nariadenia GDPR),

 3. právo na vymazanie osobných údajov po skončení účelu spracúvania (čl. 17 nariadenia GDPR),

 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia GDPR),

 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia GDPR),

 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia GDPR),

 7. právo podať návrh na začatie konania (čl. 77-81 nariadenia GDPR),

 8. právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.


OZ Sieť LetNet môže o svojich členoch spracúvať osobné údaje na základe nasledovných právnych základoch:


 • Spracúvanie na základe osobitného predpisu

  OZ Sieť LetNet spracúva osobné údaje na základe právnych predpisov, ktorými sú najmä zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

 • Spracúvanie na základe zmluvy

  Osobné údaje získané od členov pri uzatváraní Zmluvy sa využívajú výhradne na činnosti v súvisiace s realizáciou poskytovania internetovej konektivity v združení. Osobné údaje uvedené v zmluve (Meno, adresa, č. telefónu, e-mail) sú spracúvané na účely správy zmluvy. Poskytnutie osobných údajov do zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu.

 • Spracúvanie na základe súhlasu

  Osobné údaje sa predsedníctvom spracúvajú na základe súhlasu na účely výkazníctva a upozornení zasielaných elektronicky prostredníctvom e-mailov, prípadne písomnou formou. Súhlas je poskytovaný dobrovoľne, je však nevyhnutný na to, aby sme členovi OZ Sieť LetNet mohli zasielať relevantné oznámenia súvisiace s dianím v OZ, najme s platbami, inováciami a službami. Udelený súhlas dáva člen združenia na dobu trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúce 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu, prípadne dovtedy, než súhlas odvolá. Osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky (napr. súbory cookies, IP adresa) sa spracúvajú len štatisticky. Viac informácií o tomto druhu spracúvania osobných údajov je uvedených v ďalšom texte.

Pri uchovávaní osobných údajov sa uplatňujeme princíp minimalizácie uchovávania osobných údajov:


 • Osobné údaje súvisiace s realizáciou internetovej konektivity sa uchovávajú po dobu trvania Zmluvy, po jej ukončení sa uchovávajú osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas a to po dobu 5 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

 • Osobné údaje na účely výkazníctva a upozornení zasielaných elektronicky prostredníctvom e-mailov, prípadne písomnou formou sa spracúvajú osobné údaje členov na tento účel po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 3 nasledujúcich rokov po jej ukončení, prípadne do doby, než súhlas člen odvolá.

Užívateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré získame počas Vášho používania našich webových stránok, sa využívajú výlučne na štatistické vyhodnotenie a na ochranu pred nepravidelnými dotazmi na našu webovú ponuku. Osobné užívateľské profily pomocou nich sa nevytvárajú.

Cookies

Pre uľahčenie navigácie členov a návštevníkov používame na našej webovej stránke súbory Cookies (identifikácie, ktoré webový server posiela Vášmu počítaču), s ktorých pomocou je riadené Vaše spojenie s našimi internetovými stránkami v priebehu návštevy našich stránok. Používajú sa na prihlasovanie a prácu s prihláseným užívateľom.

Kde nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov členov združenia môžete kontaktovať predsedu OZ Sieť LetNet, ktorý dohliada nad spracúvaním osobných údajov v OZ Sieť LetNet . Kontaktovať môžete elektronicky e-mailom na adrese letnet@letnet.sk.