Práva a záväzky poskytovateľa

 1. Občianske združenie LetNet (ďalej len poskytovateľ) poskytne službu Internet, ako aj doplnkové služby na základe správne vyplnenej a užívateľom podpísanej žiadosti, prijatej (akceptovanej) poskytovateľom (na základe zmluvy). Poskytovateľ je oprávnený overiť si osobné identifikačné údaje o užívateľovi, zhromaždovať ich a spracovávať pre svoje potreby v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 2. Poskytovateľ má právo žiadosti nevyhovieť v prípade nedostupnosti signálu na žiadanom mieste alebo v prípade, že vybudovanie prípojky by vyžiadalo neprimerané náklady na strane poskytovateľa. V uvedenom prípade žiadateľ a poskytovateľ sa môžu dohodnúť o rozdelenie vynaložených nákladov.
 3. Poskytovateľ je povinný odstrániť poruchy vplývajúce na prevádzkovanie a poskytovanie služby, ktoré vznikli na strane poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ neručí za aktuálnosť, pravdivosť, zákonnosť, ako aj za súlad s morálnymi princípmi akýchkoľvek údajov, pochádzajúcich zo siete Internet, pokiaľ tieto údaje nezverejnil priamo poskytovateľ.
 5. Poskytovateľ má právo zamedziť šíreniu údajov, ktoré by užívateľ šíril v rozpore s týmito podmienkami, alebo ktoré by mohli inak narušiť bezpečnosť a stabilitu počítačovej siete LetNet (viď Prevádzkový poriadok).
 6. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za bezpečnosť a poškodenie obsahu prenášaných údajov resp. elektronických súborov a pod. a nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú užívateľovi vzniknuté zneužitím prístupového mena a hesla.
 7. Poskytovateľ je povinný viesť a archivovať záznamy o využívaní služby, ktoré slúžia k účtovaniu služby.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok poskytnutia internetu.

Práva a záväzky užívateľa

 1. Užívateľ má právo používať službu Internet počas doby a v požadovanom rozsahu tak, ako to uviedol v žiadosti akceptovanej zo strany poskytovateľa.
 2. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov vyplnených v žiadosti a v prípade ich zmeny sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa písomnou formou alebo e-mailom (viď Kontakty).
 3. Užívateľ zodpovedá za utajenie MAC adresy pred zneužitím, a za všetky prípadné škody vzniknuté s jej prezradením alebo svojvoľným poskytnutím tretej strane. Pri podozrení z prezradenia MAC adresy je povinný neodkladne požiadať poskytovateľa o zmenu MAC. Pri zistení zámernej zámeny bude užívateľ sankciovaný fyzickým odpojením bez náhrady škody! (podľa Prevádzkového poriadku, bod 8.)
 4. Užívateľ nesmie využívať službu Internet k obťažovaniu tretích strán, najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných údajov, úmyselným narušovaním bezpečnostných pravidiel siete internet a pod.
 5. Užívateľ je povinný pri používaní služby Internet dodržiavať zákony a právne predpisy Slovenskej republiky ako aj tieto obchodné podmienky, a nesmie porušovať zákonom chránené práva a záujmy poskytovateľa a tretích osôb.
 6. Užívateľ zodpovedá za technické a programové vybavenie svojej pracovnej stanice (užívateľské PC).

Tarifa - Platobné podmienky

 1. Členovia Občianskeho združenia Sieť LetNet platia členský príspevok v zmysle Stanov. Členským príspevkom sa pokrýva úhrada za poskytnutie služby Internet a s tým súvisiacich aktivít a činností pre jeho zabezpečenie.
 2. Úhradu členského príspevku členovia realizujú podľa časového harmonogramu (viď Poplatky a platby).
 3. Všetky sumy v tarifách sa riadia konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 SKK.
 4. Užívateľovi sa vracia alikvotná časť zaplatených úhrad v prípade technickej poruchy na strane poskytovateľa, ktorá však musí trvať nepretržite aspoň 7 dní!

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

 1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti Zmluvy o pripojení (ďalej len Zmluvy) a po dobu troch rokov po skončení platnosti Zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek dôverných informácií a okrem v Zmluve a inom súvisiacom dokumente vyhradených prípadoch, nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu Zmluvy.
 2. Za dôverné sa považujú najme informácie, ktorých obsah príslušná strana za dôverné podľa svojho vyhlásenia považuje, ochraňuje a ochranu aj primeraným spôsobom zabezpečuje. V OZ Sieť LetNet sú to osobné identifikačné údaje a príslušné prístupové heslá.
 3. OZ Sieť LetNet je oprávnené a povinné spracúvať údaje člena v súlade so Zákonom a ostatnými príslušnými predpismi.
 4. Člen je povinný informovať vedenie OZ Sieť LetNet o zmenách povinných údajov do 14 dní odo dňa zmeny. Ak si člen túto povinnosť nesplní vedenie OZ Sieť LetNet nenesie v tomto rozsahu žiadnu zodpovednosť za plnenie svojich povinností pri spracúvaní údajov, ani za akúkoľvek ujmu, ktorá v tejto súvislosti členovi vznikne.
 5. Podpisom Žiadosti o pripojenie udeľuje žiadateľ svoj neodvolateľný súhlas na spracovanie požadovaných a poskytnutých údajov, spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Člen zároveň súhlasí s používaním jeho osobných údajov na účely informovania člena o aktualitách OZ, vykonávania prieskumov a inými činnosťami OZ LetNet.
 6. Zmluvné strany sú povinné rešpektovať aj všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti a primeraným spôsobom zabezpečovať aj ochranu údajov uvedených v Žiadosti, Zmluve a akomkoľvek ďalšom dokumente, na ktorom sa môžu nachádzať.
 7. OZ LetNet zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov.

Reklamačný poriadok

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje najmä:
  1. podrobnosti o rozsahu práva člena na reklamáciu kvality voliteľnej služby Internet
  2. spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia
  3. lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie
  4. spôsob uplatnenia práva člena podľa ods. 3 (platobné podmienky)
 2. Člen združenia je oprávnený reklamovať vo veci poskytovanej služby Internet nasledovnými spôsobmi:
  1. Písomne (viď Kontakty)
  2. E-mailom na adresu: letnet@letnet.sk alebo admin@letnet.sk


  3. Reklamácia sa považuje za prijateľnú iba v prípade uvedenia správneho identifikačného kódu člena, tj. prideleného variabilného symbolu (viď Poplatky a platby), v lehote do 30 dní odo dňa zaznamenania výpadku poskytovanej služby Internet. Po uplynutí tejto doby právo na reklamáciu zaniká a OZ LetNet nie je povinné reklamácii vyhovieť.

 3. Informácia člena (hlásenie reklamácie) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
  1. meno člena združenia
  2. identifikačný kód člena
  3. kontaktné údaje (telefónne číslo, email)
  4. podrobný popis predmetu reklamácie
 4. Ak člen združenia zmešká zo závažných dôvodov lehotu na uplatnenie reklamácie, môže písomne požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Predstavenstvo LetNet-u môže zmeškanie lehoty odpustiť, ak člen závažné dôvody preukáže podľa názoru predstavenstva riadnym a nespochybniteľným spôsobom a ak člen súčasne uplatní zmeškanú reklamáciu do 5 pracovných dní po zániku týchto dôvodov. Toto ustanovenie nie je možné použiť po uplynutí troch (3) mesiacov odo dňa, kedy mohla byť reklamácia prvý krát uplatnená.
 5. Vedenie LetNet-u je povinné zabezpečiť odstránenie reklamovanej závady poskytovanej služby do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vzniknutej závade. Ďalej je povinné písomne oznámiť členovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa riadneho ohlásenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
 6. Reklamácia vo veci prešetrenia závady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté služby. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je OZ LetNet povinné umožniť členovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania alebo umožniť členovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
 7. V prípade ak predstavenstvo uzná reklamáciu za poskytovanú alebo požadovanú službu Internet za opodstatnenú, navráti alikvotnú alebo celú časť členského poplatku členovi spôsobom podľa dohody člena a predstavenstva v súlade s odsekom 3, bod d. Platobných podmienok uvedených v týchto Podmienkach poskytnutia služieb.
 8. Ak člen nie je spokojný s výsledkom prešetrenia reklamácie, má právo v zmysle § 75 Zákona 351/2011 Zb. urobiť podanie na miesto príslušný Telekomunikačný úrad, ktorý je orgánom na alternatívne riešenie sporov.

Zrušenie služby

 1. Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o poskytovaní služby Internet s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení, resp. oznámení poskytovateľovi služby. Ak užívateľ tak neurobí, spoločnosť LetNet má právo naďalej spoplatňovať užívateľa za poskytovanú službu aj v nasledujúcom účtovnom období.
 2. Trvalý príkaz za úhradu Internetu je možné svojvoľne zrušiť, ale pri znovuzavedení služby poskytovateľ opäť účtuje jednorazový zriaďovací poplatok za službu Internet. Taktiež pri jednorázovom uhradení a následnom svojvoľnom zrušení zmluvy nebude preplatok vrátený!
 3. Poskytovateľ služby má právo okamžite zrušiť poskytovanie služby:
  1. Ak užívateľ aj napriek upozorneniu poskytovateľa porušuje záväzok, resp. záväzky, prebrané na seba pri podpise zmluvy
  2. Ak poskytovateľ zistí, že niektorý z údajov uvedených užívateľom v žiadosti je, resp. bol, nepravdivý
  3. Ak užívateľ používa svoje zariadenia v rozpore s právnymi predpismi a s podmienkami poskytovania služby