Tarifa poplatkov Občianskeho združenia Sieť LetNet

OZ Sieť LetNet je nezisková organizácia, teda všetky svoje príjmy používa na chod počítačovej siete v zmysle Stanov OZ Sieť LetNet.


Výdavky spojené s prevádzkou siete sú:


 • nákup Internetového balíka RailForceOne od providera ŽT
 • prenájom domény letnet.sk
 • elektrická energia spoločných zariadení
 • prenájom objektov a miestností
 • programové aktualizácie servera a komponentov siete
 • práce na modernizácií, rozširovaní a údržbe počítačovej siete
 • administratívne a iné poplatky, nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania služby

Príjmy združenia sú tvorené najmä zo zápisného a z členských príspevkov (viď Stanovy, čl. 7 - Hospodárenie združenia).

Poplatky

Zápisné

 • Pri registrácii nového člena je budúci užívateľ povinný uhradiť tento jednorazový vstupný (registračný) poplatok vo výške
  € 30. Uhradením tohto príspevku a následnom podpise Zmluvy o pripojení sa zo žiadateľa stáva právoplatný užívateľ počítačovej siete LetNet.
 • Zápisné je budúci užívateľ povinný uhradiť aj v prípade, keď členstvo v OZ LetNet sám zrušil, alebo mu jeho členstvo bolo zrušené sankciou (viď Stanovy, odsek Zánik členstva).
 • Od zápisného sú oslobodení čestní členovia OZ LetNet (viď Stanovy, odsek Členstvo).

Členské

Výška členského poplatku je odvodená od služby Internet, ktorá je voliteľná.


 • Základným členským príspevkom je € 1 / mesiac. Člen získava prístup iba do lokálnej počítačovej siete LetNet
  bez služby Internet.
 • Pokiaľ užívateľ žiadal aj o službu Internet, výška členského poplatku je € 10 / mesačne.
  Člen získava prístup prostredníctvom lokálnej počítačovej siete LetNet aj k službe Internet (Riadny Internet).
 • V prípade platenia členského príspevku za službu Internet, pre každé ďalšie PC v domácnosti je možné využiť zvýhodnený prístup na Internet, kde výška ďalšieho členského poplatku je € 1 / mesačne (Rodinný Internet).
  Takto je možné získať niekoľko ďalších prístupov k službe Internet. Služba Rodinný Internet ukončená k 31.12.2022!
 • Taktiež v prípade platenia členského príspevku za službu Internet, je možné využiť pripojenie multimediálnych zariadení (ďalej len MD z anglického Multimedia Device). Pre zdriadenie tohto pripojenia je nutné uzavrieť zvlášť zmluvu o pripojení tohto zariadenia, tzv. Dodatok k zmluve o pripojení. Poskytnutie tohto pripojenia je bezplatné.
 • Základný členský príspevok je užívateľ s Riadnym internetom povinný uhrádzať aj počas pozastavenia služby Internet, o ktoré vopred písomne žiadal. Rodinný Internet je možné využívať za podmienky, že jeden člen rodiny, resp. domácnosti je platiteľom Riadneho Internetu.Služba Rodinný Internet ukončená k 31.12.2022!
 • Výška členského poplatku pre členov predstavenstva OZ LetNet (viď Predstavenstvo) je € 1 / mesačne.
 • Čestní členovia sú od platby členských poplatkov oslobodení.

Uhradením vyššie uvedených príspevkov a podpise Zmluvy o pripojení sa zo žiadateľa stáva riadny člen združenia a právoplatný užívateľ počítačovej siete LetNet.

Platby

Zápisné

Poplatok za zápisné je žiadateľ povinný uhradiť výhradne elektronickou formou na číslo účtu OZ LetNet najneskôr 1 mesiac od pripojenia, resp. od podpísania Zmluvy o pripojení.
V opačnom prípade to bude považované za nerešpektovanie platobnej disciplíny, a budú voči nemu vyvedené sankcie.

Členské poplatky

Pokiaľ je užívateľ povinný uhrádzať členský poplatok, platba musí prebehnúť výhradne elektronickou formou,
t.j. trvalým príkazom na číslo účtu OZ LetNet. Trvalý príkaz musí obsahovať presnú výšku členského poplatku,
a variabilný symbol (viď nižšie).


Preplatky z centového vyrovnávania pri uhrádzaní členských poplatkov nebudú navrátené! Netýka sa to omylom zaplatených celých členských poplatkov.

Časový harmonogram

Platba členského poplatku sa musí uskutočniť mesiac vopred, t.j. členské pre nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť do konca aktuálneho mesiaca.

Úhrada členského príspevku v prípade mesačných platieb sa realizuje na základe trvalého príkazu (mesačné splátky), resp. jednorázovo (na 6 mesiacov resp. 1 rok dopredu).

Úhrada členského príspevku v prípade jednorazového poplatku sa realizuje do konca mesiaca v ktorom bola služba Internet poskytnutá.

Zápisné pri zavedení služby je splatné pri prvom spustení služby Internet (ale aj opakovanom) formou jednorazového poplatku. Je splatné spolu s prvým členským poplatkom.


Novopripojeným užívateľom sa platobné obdobie začína nasledujúcim mesiacom po realizovaní pripojenia. Rozhodujúci je dátum uvedený na Zmluve o pripojení.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je jedinečné číslo generované pre identifikáciu platieb členov.
Z toho dôvodu je ho potrebné uvádzať pri každej platbe zápisného a členských poplatkov ! ! !


Bez uvedenia variabilného symbolu pri platbe, elektronický systém na spracovanie poplatkov (IS LetNet) nedokáže vašu platbu správne zaradiť a zaznamenať, následkom čoho môže pri automatizovanej kontrole platieb dôjsť k odpojeniu užívateľa od siete Internet z dôvodu porušenia platobnej disciplíny.


Variabilný symbol je jedinečný pre každý počítač v sieti LetNet, t.j. pre každý počítač je pridelený iný variabilný symbol.
Z toho vyplýva, že pokiaľ máte v domácnosti pripojených viacero PC, tak pre každý počítač je potrebné uhrádzať členský poplatok samostatným trvalým príkazom, s vlastným variabilným symbolom.


Na základe nesplnenia povinnosti užívateľa uvádzať variabilný symbol pri úhradách, OZ LetNet neakceptuje reklamácie pri zablokovaní služby Internet automatizovaným systémom na kontrolu platieb (viď Podmienky poskytnutia služieb, odsek Reklamačný poriadok).

Dokumenty na stiahnutie