Prevádzkový poriadok počítačovej siete LetNet

 1. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy :
  1. Sieťou LetNet sa rozumie lokálna počítačová sieť (LAN = Local Area Network) vybudovaná v rámci obce Plešivec, Gemerská Hôrka, Pašková, Kunová Teplica, Vidová, Rozložná a Gočaltovo, vrátane všetkých jej technických a softvérových prostriedkov (kabeláž, switche, server, WiFi antény, accesspointy, atď.)
  2. Serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky sú plne k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný správcami siete LetNet.
  3. Loginom sa rozumie prístupové meno, pod akým sa používateľ prihlási do siete, resp. pod ktorým pristupuje k emailom.
  4. Predstavenstvom siete sa rozumie predsedníctvo Občianskeho združenia Sieť LetNet. Predstavenstvo je tvorené predsedom združenia, podpredsedom združenia, technikmi siete, revízormi a pokladníkom.
  5. Kvôtou sa rozumie objem všetkých prenesených dát zo siete Internet k používateľovi, resp. opačne.
  6. Používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky siete LetNet prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia do siete.
 2. Používateľ bude do siete pripojený po podpísaní Zmluvy o pripojení do siete LetNet.
 3. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v sieti, resp. loginu na serveri.
 4. Používateľ má právo :
  1. V plnom rozsahu využívať všetky sieťové služby, na ktoré ho oprávňuje Prevádzkový poriadok a Stanovy občianskeho združenia LetNet.
  2. V prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť predstavenstvo a žiadať nápravu.
  3. Požadovať zrušenie Zmluvy o pripojení do siete, alebo jej zmenu v súvislosti s rozsahom poskytovaných sieťových služieb, alebo názvom počítača.
  4. Vznášať na predstavenstvo siete LetNet otázky a návrhy súvisiace s prevádzkou siete.
  5. Byť včas informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete prostredníctvom servera - www.letnet.sk
 5. Používateľ nesmie :
  1. Zmeniť meno počítača na iné ako pridelené, resp. zaznamenané v databáze servera siete.
  2. Zaradiť sa do inej pracovnej skupiny ako pridelenej.
  3. Svojvoľne zmeniť IP adresu, resp. MAC adresu.
  4. Vykonávať fyzické zásahy do inštalácie siete a pripájať akékoľvek iné ďalšie zariadenia neschválené technikom siete.
  5. Poškodzovať akékoľvek súčasti počítačovej siete.
  6. Svojím konaním na sieti obmedzovať, alebo obťažovať ostatných používateľov siete.
  7. Vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu.
  8. Akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú.
  9. Používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača pripojeného do siete alebo jeho dát.
  10. Používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť a súkromie iného používateľa.
  11. Používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného charakteru.
  12. Zámerne infikovať sieť počítačovými vírusmi.
 6. Používateľ je povinný :
  1. Riadiť sa oznamami uverejnenými na WEB serveri - www.letnet.sk
  2. Informovať technika, resp. inú kompetentnú osobu z predstavenstva siete LetNet na zmenu konfigurácie počítača v súvislosti so sieťou (napr. zmena sieťovej karty, výmena Accesspointu).
  3. Nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré používateľ spôsobil svojím konaním.
  4. Umožniť prístup do miestnosti s počítačom, alebo so sieťovou kabelážou členovi revíznej komisie siete LetNet za účelom obhliadky, resp. revízie prípojky.
  5. Používať iba správcom siete pridelenú identifikáciu (názov PC + pracovnú skupinu).
  6. Včas zaplatiť zápisné (jednorazový poplatok) a členské (mesačný poplatok).
  7. Dbať na ochranu siete pri zámernom poškodení akoukoľvek inou osobou.
 7. Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového poriadku.
 8. V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou :
  1. Zablokovanie používateľského účtu na serveri (24h.) a tým znemožnenie prístupu do siete LetNet a do siete Internet.
  2. Fyzické odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa.
  3. Fyzické odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca.
  4. Trvalé fyzické odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa (len so súhlasom všetkých členov predstavenstva siete LetNet).

  V odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo LetNet-u zmierniť trest alebo sankciu na podmienečnú, sankciu alebo trest odpustiť alebo zmeniť charakter sankcie alebo trestu po dohode s potrestaným na prospešné práce pre sieť LetNet.

  V prípade porušenia Prevádzkového poriadku, Občianske združenie LetNet NEUHRADÍ škodu spôsobenú týmto odpojením!!!

 9. Predstavenstvo siete LetNet si vyhradzuje právo posudzovať porušenie prevádzkového poriadku siete individuálne. Tiež si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkového poriadku siete v zmysle stanov siete LetNet.
 10. Za prípadné škody na majetku spôsobené atmosferickými vplyvmi, resp. živelnými pohromami predstavenstvo siete nenesie žiadnu zodpovednosť. Tiež nenesie zodpovednosť za software používaným užívateľmi, resp. užívateľskými dátami, umiestnenými na serveri siete LetNet.

Pripojenie počítača do Počítačovej siete LetNet vzhľadom na riziká vyplývajúce z vyššie uvedeného je na vlastnom úsudku používateľa ! ! !